Spielstatistik|1. VfL Potsdam-1. VfL Potsdam
, ..20 - Uhr
1. VfL Potsdam_:_1. VfL Potsdam
1. Halbzeit: _ : _|2. Halbzeit: _ : _
Halle: